Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje byl ukončen dne 31. 10. 2023

Díky realizaci projektu došlo ke zkvalitnění vzdělávacího systému v Jihočeském kraji. Bylo podpořeno polytechnické vzdělávání na školách s důrazem na spolupráci mezi školami a vazbou na zaměstnavatele, zvýšením kompetencí pedagogů, podporou rozvoje kariérového poradenství, odborného vzdělávání, digitálních kompetencí, podnikavosti a kreativity. Dále byly podpořeny aktivity SŠ formou jednotkových nákladů (šablony). Projekt reagoval na potřeby a nedostatky škol a školských zařízení uvedené v KAP JčK II a ve ŠAP.

 

Aktivity projektu ukončeny

Dne 30. června 2023 byly ukončeny aktivity "Podpora polytechnického vzdělávání", "Impuls pro kariéru a praxi" a "Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů". Byla tedy ukončena práce s cílovými skupinami projektu.

V současné době probíhají práce na finální vykázání výstupů i vynaložených finančních prostředků.

V souladu s harmonogramem bude projekt ukončen dne 31. 10. 2023.

Zpráva o realizaci a Žádost o platbu schváleny i proplaceny

Aktivity projektu IKAP III probíhají v souladu s harmonogramem nejen věcně, ale i administrativně. Zpráva o realizaci z uplynulého období (leden-červen 2022) byla tedy schválena s dostatečným časovým předstihem (24. října). Příslušná Žádost o platbu byla schválena 28. listopadu a již 7. prosince byla Jihočeskému kraji proplacena. Jihočeský kraj jako příjemce poté platby bez zbytečného odkladu rozeslal příslušným partnerům.

Zpráva o realizaci a Žádost o platbu podány

Na konci školního roku skončilo 3. monitorovací období projektu. Všechny aktivity projektu jsou vykonávány v souladu s cíli a harmonogramem projektu. 

Do konce července 2022 jsme tak museli podat Zprávy o realizaci a Žádost o platbu, abychom doložili činnosti, vykonávané v projektu a obdrželi na ně další finanční prostředky ve formě zálohové platby. K podání došlo 29. července t. r. Realizační tým na Jihočeském kraji (ve spolupráci s partnery) oba dokumenty odeslal na MŠMT prostřednictvím programu IS KP14+ a nyní čeká na případné připomínky.

Zpráva o realizaci a Žádost o platbu schváleny

1. června 2022 došlo ke schválení 2. Zprávy o realizaci, 7. června června poté 3. Žádosti o platbu našeho projektu. Realizace projektu probíhá dle plánu - v souladu harmonogramem. Momentálně očekáváme proplacení žádosti o platbu, po němž bude následovat rozeslání požadovaných finančních prostředků partnerům.

Zpráva o realizaci a Žádost o platbu podány

Na konci loňského roku skončilo 2. monitorovací období projektu. Navzdory nepříliš dobré epidemiologické situaci se podařilo realizovat velkou většinu vzdělávacích aktivit – všechny klíčové aktivity jsou realizovány dle harmonogramu.

Webinář pro příjemce zaměřený na rizikové oblasti administrace projektů

Řídicí orgán OP VVV, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, uskutečnil dne 12. října 2021 Webinář pro příjemce zaměřený na rizikové oblasti administrace projektů. Pro ty, kteří se tohoto velmi zajímavého a podnětného semináře nemohli zúčastnit (nebo se chtějí k problematice vrátit) byly na web operačního programu umístěny záznam, prezentace i výčet otázek a odpovědí. 

Vše je k dispozici na tomto odkazu.

Projektové dny a kroužky zahájeny

Se začátkem nového školního roku 2021/2022 startují pro žáky základních i středních škol Jihočeského kraje na partnerských středních školách a DDM v rámci KA Podpora polytechnického vzdělávání projektové dny a kroužky. V případě zájmu o konkrétní kroužek je možné kontaktovat partnerskou školu či DDM, viz sekce Partneři projektu.

Realizace 1. monitorovacího období ukončena

30. června 2021 bylo ukončeno první monitorovací období projektu, na konci července jsme podali Zprávu o realizaci a také Žádost o platbu, aby bylo zajištěno financování projektových aktivit na další období.

Období od ledna do června bylo, jako prakticky všechny vzdělávací aktivity v České republice, silně ovlivněno epidemií COVID-19. Naštěstí pro náš projekt jsou partnerské organizace bez problémů schopné realizovat aktivity (u kterých to připadá v úvahu) distančně a projekt se úspěšně rozběhl.