Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje byl ukončen dne 31. 10. 2023

Díky realizaci projektu došlo ke zkvalitnění vzdělávacího systému v Jihočeském kraji. Bylo podpořeno polytechnické vzdělávání na školách s důrazem na spolupráci mezi školami a vazbou na zaměstnavatele, zvýšením kompetencí pedagogů, podporou rozvoje kariérového poradenství, odborného vzdělávání, digitálních kompetencí, podnikavosti a kreativity. Dále byly podpořeny aktivity SŠ formou jednotkových nákladů (šablony). Projekt reagoval na potřeby a nedostatky škol a školských zařízení uvedené v KAP JčK II a ve ŠAP.

 

Do projektu bylo zapojeno 8 Středních škol a 2 DDM, kteří realizovali kroužky, projektové dny a vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále byla do projektu zapojena Jihočeská hospodářská komora, která pořádala velké množství workshopů pro žáky ZŠ/SŠ a pedagogy, soutěže a 2x za projekt se uskutečnila konference. Výstupy, které během realizace vznikly, jsou dostupné na www.impulsprokarieru.cz.

 

Během realizace projektu byly sledovány indikátory:

54901 Počet regionálních systémů – cílová hodnota 2, dosažená hodnota 2

50810 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí – cílová hodnota 44, dosažená hodnota 44                   

52107 Počet zrealizovaných aktivit – cílová hodnota 1813, dosažená hodnota 1813

 

Závěrečná konference všech projektů IKAP Jihočeského kraje se uskutečnila v říjnu 2023.