Podpora polytechnického vzdělávání

Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje, dojde tak k propojení celého vzdělávacího systému v kraji. Cílem klíčové aktivity je zvýšení a prohloubení kompetencí u pedagogů, které povede ke zkvalitnění přípravy na výuku polytechnických předmětů. Dále pak budou aktivně pracovat s cílovou skupinou žáků a studentů v oblasti polytechniky za pomoci moderních metod vzdělávání a motivovat tím žáky ke zvýšenému zájmu o polytechnické vzdělávání. Rozvíjena bude široká paleta předmětů a vědních oborů, jako je fyzika, matematika, chemie, biologie, geologie, geografie, environmentální výchova či technické vzdělávání. Proběhnou tyto formy vzdělávacích aktivit: projektové dny - pravidelné návštěvy žáků ZŠ na SŠ, kde budou využívány prostory SŠ pro výuku; bloky kroužků - budou vytvořeny pravidelné kroužky z technických a přírodovědných oborů, které budou navštěvovat žáci ZŠ a SŠ; workshopy - v návaznosti na projektové dny a kroužky budou realizovány 3-7denní pobyty žáků v kraji či v rámci ČR spojené s návštěvami SŠ, exkurzemi ve firmách, AV, VŠ, případně za účasti odborníka z renomované firmy.