Podpora Polytechnického vzdělávání

Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci partnerských středních škol a DDM se spolupracujícími základními školami z Jihočeského kraje. Klíčová aktivita Podpora polytechnického vzdělávání projektu usiluje o podnícení zájmu žáků a studentů o polytechnické vzdělávání formou mimoškolních aktivit jako jsou kroužky a projektové dny. Dochází k podpoře práce s moderními technologiemi a postupy, které doplňuje spolupráce se zaměstnaneckým sektorem, technickými vysokými školami, technologickými a inovačními centry apod. V rámci klíčové aktivity je v Jihočeském kraji navázána intenzivní spolupráce středních škol a DDM se základními školami a dochází k propojení celého vzdělávacího systému v Jihočeském kraji. V oblasti polytechniky dále dochází k rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků škol. Partnerské školy jsou v rámci realizace této klíčové aktivity vybavovány moderním zařízením pro práci s dětmi a žáky. Rozvíjena je tak široká paleta předmětů a vědních oborů, jako je např. fyzika, matematika, chemie, biologie, geologie, geografie, informatika, environmentální výchova či technické vzdělávání.