Jihočeské centrum pedagogické podpory (JCPP)

Tato klíčová aktivita je realizována příspěvkovou organizací Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 jako partnerem projektu. Cílem aktivity je zkvalitnění vzdělávacího systému, podpoření zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků včetně metodického vedení při realizaci společného vzdělávání a podpůrných opatření do praxe škol. V rámci projektu dojde k založení platformy pro setkávání pedagogů a výměnu zkušeností mezi jednotlivými aktéry v oblasti společného vzdělávání z řad speciálních pedagogů, psychologů, pedagogických pracovníků a případně sociálních pracovníků.

V rámci klíčové aktivity jsou realizovány tyto podaktivity:

1) Metodická setkání

V rámci aktivity jsou realizována jedno až dvoudenní metodická setkání pro pedagogy jihočeských škol, jak odborná, tak v oblasti měkkých dovedností. Obdobná setkání se uskutečňují i pro management škol.

2) Podpora rozvoje gramotností

V rámci aktivity je pro pedagogy realizován komplexní vzdělávací program na podporu čtenářské gramotnosti.

3) Metodická odborná podpora společného vzdělávání

V rámci této aktivity jsou realizovány výjezdy speciálních pedagogů či psychologů na školy běžného typu, čímž dojde k posílení kompetencí pedagogů při práci s žáky s SVP. Důležitou součástí je i vybavení JCPP didaktickými pomůckami pro práci s těmito žáky. Na základě zájmu jihočeských škol bude realizován program na zlepšení klimatu školy na podporu podpora interpersonálních vztahů a sociálních procesů ve škole.

4) Sdílení zkušeností (platforma na podporu inkluze)

V rámci aktivity dochází ke sdílení zkušeností v oblasti inkluzivního vzdělávání mezi speciálními pedagogy, psychology, pedagogickými pracovníky, případně sociálními pracovníky a asistenty pedagoga.