EU Logo

Základní informace o projektu

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje I
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367
Příjemce: Jihočeský kraj
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Výše finanční podpory: 100 744 811,60 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Popis a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je naplnění potřeb a odstranění nedostatků ve vzdělávání, které byly popsány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji a příslušných analýzách a strategiích. Dojde tedy k realizaci zastřešujících aktivit, které všestranně rozvinou vzdělávání v Jihočeském kraji. Klíčem k naplnění cíle je intenzivní práce s pedagogy, kteří budou vzděláni v měkkých i odborných dovednostech a tyto nabyté znalosti a zkušenosti budou plně aplikovat při vzdělávání dětí, žáků a studentů.

Zpráva o realizaci a Žádost o platbu schváleny

Dne 23. 1. 2019 byla podána druhá Zpráva o realizaci se Žádostí o platbu na projektu IKAP za sledované období červenec – prosinec 2018. Tato Zpráva o realizaci a k ní přináležející Žádost o platbu byly schváleny poskytovatelem dotace, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 8. 3. 2019. Projektové aktivity i financování projektu probíhají dle harmonogramu a bez větších problémů.

Konference Krok správným směrem úspěšně proběhla

Konference Krok správným směrem byla realizována 28. 11. 2018 Jihočeskou hospodářskou komorou. V prostorách Park Hotelu v Hluboké nad Vltavou byly za hojného zájmu cílových skupin projektu i médií prezentovány odborné příspěvky, týkající se kariérového poradenství. Po bloku prezentací následovaly odborné workshopy.

Jednání realizačního týmu projektu

Dne 17. ledna 2018 proběhlo na Krajském úřadě Jihočeského kraje I. Jednání realizačního týmu projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“. Za účasti zástupců všech partnerů projektu byly prezentovány základní informace o projektu, pokrok v přípravě projektových aktivit i podmínky realizace projektu, včetně požadavků na pravidelné vykazování.

Prezentovány byly tyto oblasti:

•Obecné informace o projektu
•Klíčové aktivity projektu
•Monitorování
•Publicita
•Financování a finanční řízení projektu
•Veřejné zakázky

Subscribe to