Realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III zahájena

V pátek 1. ledna 2021 oficiálně začala realizace našeho nového projektu, Implementace Krajského akčního plánu III s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246. Začátek projektu je poznamenán dvěma skutečnostmi: jednak dosud nemáme vydán právní akt a dále stále trvají opatření proti epidemii COVID-19.

Aktivity, které budou pro cílovou skupinu realizovány v prvních měsících projektu, budou tedy nejspíš v online formě – to se týká KA Impuls pro kariéru a praxi, kde Jihočeská hospodářská komora všestranně pracuje s cílovými skupinami dětí a žáků i pedagogů, tak aby došlo k posílení jejich znalostí, kvalifikace a celkově i zlepšení situace na trhu práce a dále podaktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci KA Podpora polytechnického vzdělávání. Jakmile bude umožněna běžná přítomnost na školách a při vzdělávacích akcích, tak předpokládáme návrat k běžným vzdělávacím aktivitám.

Kromě přímé práce s cílovými skupinami projektu budou v prvním pololetí projektu probíhat přípravné práce, bez nichž by projekt nemohl být realizován – partneři projektu uzavřou pracovněprávní vztahy s administrativními i odbornými pracovníky projektu a dojde i k pořízení zařízení a nasmlouvání služeb v rámci veřejných zakázek. Jihočeský kraj jako příjemce i ostatní partneři začali už na začátku projektu naplňovat požadavky publicity projektu – vyvěšením plakátů s informacemi o projektu v prostorách realizátorů, na webu projektu i na projektových písemnostech.

Samotné vzdělávací akce pro děti a žáky na partnerských školách začnou od září 2021, na tomto webu zveřejníme odkazy na stránky s informacemi o aktivitách jednotlivých partnerů. Tím se KA Podpora polytechnického vzdělávání liší od KA Impuls pro kariéru a praxi, u které by už v první polovině roku 2021 měly probíhat plnohodnotné vzdělávací aktivity.