Pedagog 21. století

Klíčová aktivita, realizovaná Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediskem služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7,  řeší deficity v oblasti měkkých dovedností pedagogů, dále má za cíl zvýšit kompetence vedoucích pracovníků a středního managementu. Současně reaguje i na potřebu vytvoření funkčního systému podpory pedagogických pracovníků při zavádění inkluzivního vzdělávání a podpůrných opatření do praxe škol a školských zařízení s podporou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se projekt zaměřuje na spolupráci pedagogů daných aprobací na ZŠ a SŠ v oblast metodiky i na aktivity zaměřené na podporu matematické a čtenářské gramotnosti u žáků se slabšími školními výsledky. V rámci aktivity budou realizovány tyto podaktivity:

1) Metodická setkávání - rozvoj měkkých dovedností u pedagogů a navázání vzájemné spolupráce s pedagogy jiných škol,

2) Vedení škol - vzdělávání v měkkých dovednostech (např. krizový management, propagace atd.),

3) Uvádějící učitelé - rozvoj kompetencí uvádějících učitelů v oblasti pedagogického vedení,

4) Zřízení a provoz Centra pedagogické podpory (CPP) pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při zavádění inkluzivního vzdělávání a podpůrných opatření do praxe;

5) Učíme se navzájem - dojde k tvorbě a ověření aktivit zaměřených na matematickou a čtenářskou gramotnost.