Aktivity projektu v čase epidemie

Tak jako všechny oblasti života zasáhla i náš projekt opatření, snažící se eliminovat pandemii koronaviru Covid-19.

Prakticky ze dne na den se zastavily aktivity projektu – nebylo možné realizovat projektové dny ani kroužky pro žáky ZŠ a SŠ, vzdělávat pedagogy v prezenčních kurzech, odborně pracovat s dětmi s SVP a speciálními pedagogy či poskytovat podporu kariérovému poradenství.

Ve velmi krátkém čase se ovšem podařilo na nastalou situaci zareagovat:

  • některé školy využily starších i nově nabytých znalostí a kompetencí a rozjely distanční výuku kroužků za pomoci moderních technologií;
  • partner projektu, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, začal podobným způsobem (tj. za aplikace online a distančních nástrojů) pracovat s pedagogy v online kurzech i při online tandemové výuce;
  • Jihočeská hospodářská komora vzdělává své odborníky v online kurzech a rozjíždí distanční setkávání odborných platforem i workshopů pro kariérové poradce a žáky ZŠ a SŠ.

I přes někdy složitější komunikaci (způsobenou fyzickou nepřítomností na pracovištích) se realizačnímu týmu Krajského úřadu Jihočeského kraje podařilo s partnery projektu rychle připravit změnu projektu. Naší aktivitě, řešící pro fungování projektu nezbytná opatření, vyšlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy maximálně vstříc a velmi rychle změnu schválilo.

Pro další fungování nejen projektu IKAP I, ale i projektů navazujících a plánovaných, mohou tyto moderní nástroje znamenat do budoucna velkou výhodu, protože došlo (a určitě ještě dojde) k rozvoji digitalizace a online vzdělávání, což je bezpochyby cesta, kterou se v následujících letech bude ubírat i celé české školství.